Ondernemend Beringe

Ondernemend Beringe | algemeen nieuws

Gewijzigd bestemmingsplan Bedrijventerreinen Peel en Maas

algemeen nieuws >>

Burgemeester en wethouders  maken bekend dat, op grond van de artikelen 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, de gemeenteraad van Peel en Maas in de openbare vergadering van 25 juni 2013 het bestemmingsplan Bedrijventerreinen Peel en Maas gewijzigd heeft vastgesteld.

Inhoud bestemmingsplan
Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor het plangebied. Het plangebied van het bestemmingsplan betreft het bedrijventerrein Panningen, het bedrijventerrein Kennedylaan, het bedrijventerrein te Meijel, het Bedrijventerrein te Baarlo, het bedrijventerrein in  Maasbree, het bedrijventerrein in Beringe en het bedrijventerrein in  Kessel en wordt begrensd door de plangrenzen van het buitengebied en de kernen.  Er hebben diverse ambtshalve wijzigingen plaatsgevonden die  zijn te raadplegen in de nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen.

Inzien bestemmingsplan
Het vastgestelde bestemmingsplan, het raadsbesluit en de onderliggende stukken zijn als volgt raadpleegbaar: 
•   www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het IDN-nummer van het bestemmingsplan is: NL.IMRO.1894.BPL0066-VG01;
•  www.peelenmaas.nl
Inwoners  Wonen leven  Bouwen en wonen  Ruimtelijke plannen  Bestemmingsplannen; 
• een papieren versie van het bestemmingsplan ligt in het gemeentehuis, bij de publieksbalie  ter inzage.

Beroepstermijn
De beroepstermijn loopt van 15 augustus 2013 tot en met 25 september 2013.

Beroep instellen
Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij niet redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kunnen gedurende de genoemde termijn beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Daarnaast kunnen belanghebbenden tijdens de terinzagetermijn beroep instellen tegen de door de gemeenteraad bij de vaststelling van het plan aangebrachte wijzigingen. Beroep kunt u instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Verzoek om voorlopige voorziening
Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het bestemmingsplan niet. Om dit laatste te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij  de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor het instellen van beroep of het aanvragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover neemt u contact op met de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State   (070) 426 44 26.

Inwerkingtreding
Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepsschrift eveneens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend

Vragen
Voor meer informatie neemt u contact met Ingrid van Enckevort, Leonne Delahaije of een van de andere medewerkers van team Omgevingsontwikkeling  (077) 306 66 66.

Terug

recent nieuws

16-12 | Dubieuze zaken industrieterreinen Limburg

Beste ondernemers van Beringe,

...

lees verder
23-05 | Concept Planvorming Industriegebied Beringe

“De herstructurering van het industrieterrein Beringe zal...

lees verder