Ondernemend Beringe

Ondernemend Beringe | in de pers

Notule jaarvergadering 17-4-2012

in de pers >>

 

 1. Opening door Wil Heussen

 

 1. Terugblik 2011

Overzicht van de activiteiten van afgelopen jaar:

 • 13-4 algemene ledenvergadering
 • 16-12 eindejaarsborrel

De foto`s van deze activiteiten zullen op de website worden geplaatst.

Kort verslag van de commissies.

Commissie KVO door Martin Steeghs

Er hebben een avondschouw en dagschouw plaatsgevonden, men ziet weinig verbetering, het zandpad langs het kanaal is afgesloten.

Onlangs heeft er een dagschouw plaatsgevonden, Anja van de Berg licht deze toe.

Voor komend jaar ligt de nadruk op het plaatsen van meer lantaarnpalen, aanpassing van wegbermen en blijft de buitenopslag bij bedrijven onder de aandacht.

Er vinden tevens overleggen plaats met het industrieterrein van Panningen-Zuid.

Er zal op de website een link komen naar het meldpunt voor zwerfafval.

Commissie collectiviteiten door Martin Steeghs

Het doel van de collectiviteiten is om de leden van O.B. diensten aan te bieden tegen marktconforme prijzen met één contactpersoon.

Hier blijkt heel veel tijd in te gaan zitten met veel verschillende aanbieders en meningen van leden.

Er is binnen het bestuur besloten om de lopende contracten te laten lopen, maar verder komen er geen vervolgen meer.

Commissie nieuwe leden

Deze functie is vacant.

Commissie activiteiten

Er hebben vorig jaar te weinig activiteiten plaatsgevonden, komend jaar zal hier strikt op gelet worden.

Agenda:

 • 15 juni                          zomervakantieborrel
 • 14 september             uitstapje
 • 14 december              eindejaarsborrel

Deze data zijn terug te vinden op de website.

Commissie financiën door Wil Heussen

De contributie voor 2011 is, gezien het geringe aantal activiteiten, komen te vervallen, de nota`s voor 2012 worden binnenkort verstuurd. Deze blijft hetzelfde als de afgelopen jaren.

Commissie retailgroep Peel en Maas door Roeland Spiering

 • Koopzondagen: deze worden vermeld op de website van de gemeente
 • Er gaan informatie-avonden voor winkeliers plaatsvinden
 • Aanpak van illegale verkoop kan via retailgroep lopen.

Binnenkort zullen kappers en masseurs zich aansluiten bij de retailgroep in het kader van breed economisch overleg.

Er komt een opmerking of het mogelijk is dat vanuit O.B. een terugkoppeling plaats kan vinden naar de gemeente betreffende de slechte informatie over wegafsluitingen in het dorp, dit zal worden uitgevoerd.

Alle relevante post van retail zal op de website worden geplaatst.

 1. Financieel verslag 2011 door Wil Heussen

Wil geeft uitleg over de inkomsten en uitgaven.

Nicole Bos geeft aan dat alles klopt.

De kascontrole-commissie voor 2012 bestaat uit Nicole Bos en Louis Pennings.

 

 1. Bestuursverkiezingen

Nick Karis blijft, met instemming van de vergadering, aan binnen het bestuur.

Indien er binnen een week geen aanmeldingen komen voor het voorzitterschap, zal het bestuur aktief op zoek gaan naar een voorzitter.

 

 1. Website

De website is eindelijk, na veel moeilijke procedures, werkzaam en wordt beheerd door Jelena Derks.

Tevens is de infomail verhuist naar een andere hosting.

Als er nieuws is vermeld op de site, zal dit via de mail aan alle leden kenbaar worden gemaakt.

Alle informatie is terug te vinden op onze website.

 

 1. Mededelingen en rondvraag

Er is een AED-apparaat aangekocht, deze komt te hangen bij het Texaco-benzinestation op het industrieterrein.

Momenteel worden de kosten gedragen door Technorep, Detechco en Bruurs.

Degenen die hier een bijdrage aan willen doen worden verzocht zich te melden bij Huub Derks of Martin Steeghs.

 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

De vergadering wordt gesloten door Wil Heussen.

Terug

recent nieuws

16-12 | Dubieuze zaken industrieterreinen Limburg

Beste ondernemers van Beringe,

...

lees verder
23-05 | Concept Planvorming Industriegebied Beringe

“De herstructurering van het industrieterrein Beringe zal...

lees verder